Łączność GSM-R a zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Łączność GSM-R a zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Doposażenie pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R przed 16 czerwca 2020 r. nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Po tej dacie, czyli wejściu w życie w Polsce IV pakietu kolejowego, konieczne będzie uzyskanie takiego zezwolenia. Nowa cyfrowa łączność GSM-R zastąpi dotychczas stosowane VHF 150 MHz do końca 2024 r. informuje UTK.


Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) przeznaczone do eksploatacji na głównej sieci kolejowej muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu łączności GSM-R. Obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie od eksploatacji po doposażeniu pojazdu kolejowego w systemy zgodne z GSM-R zależny jest przede wszystkim od momentu wprowadzania tej modyfikacji. Datą graniczną jest 16 czerwca 2020 r. - dzień wejścia w życie przepisów wprowadzających IV pakiet kolejowy w Polsce.

Do 16 czerwca 2020 r.

Montaż urządzeń pokładowych systemu GSM-R na pojazdach dopuszczonych do eksploatacji przed 16 czerwca 2020 r., czyli wejściem w życie IV pakietu kolejowego, nie wymaga uzyskania nowego zezwolenia.

Stosowanie wytycznych dotyczących kwalifikacji modernizacji pojazdów kolejowych (w tym montażu pokładowego systemu GSM-R) wynikających z pkt 7.2.1a zmienionej TSI „Sterowanie” dla pojazdów eksploatowanych wyłącznie na polskiej sieci kolejowej do 16 czerwca 2020 r. nie jest obligatoryjne. Do tego czasu obowiązuje bowiem dotychczasowa dyrektywa 2008/57 i nie znajdują zastosowania wymagania dotyczące uzyskania nowego zezwolenia w przypadku montażu urządzeń pokładowych systemu GSM-R.

W takim przypadku konieczne jest natomiast przeprowadzenie procesu weryfikacji WE przez wybraną jednostkę notyfikowaną oraz sporządzenie przez podmiot wprowadzający modyfikację deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe” lub jej aktualizacji, jeśli podmiot ten dysponuje już stosowną deklaracją.

Od 16 czerwca 2020 r.

Modyfikacja dokonana po wejściu w życie IV pakietu kolejowego wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI „Sterowanie”. Każda zmiana związana z radiem GSM-R, zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpłynie na podstawową charakterystykę projektu i w efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia.

W takim przypadku, po doposażeniu pojazdów w urządzenia pokładowe systemu GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowej decyzji obejmującej zainstalowane podzespoły. Weryfikacja WE pojazdu obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”.

Wymaganie te wiązać się będą z dodatkowymi kosztami i wysoką pracochłonnością dla podmiotów polskiego ryku kolejowego. Dlatego Prezes UTK nadal podejmuje działania mające na celu utrzymanie obecnego podejścia po 16 czerwca 2020 r.

 źródło> utk.gov.pl