Błędne stanowisko Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO S.A. z dnia 24 lutego 2021 r.

Błędne stanowisko Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO S.A. z dnia 24 lutego 2021 r.

W odpowiedzi na pismo Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. znak CCLR.072.6.2021 Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wnosi o wyjaśnienie przyczyny przedstawienia odpowiedzi na pismo Federacji z dnia 28 stycznia 2021 r. dopiero w dniu 24 lutego 2021 r. tj. na cztery dni przed upływem terminu ewentualnego podpisania przez uprawnionych pracowników z Pracodawcą porozumienia wskazanego w uchwale Nr 21/2021 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 19 stycznia 2021 w sprawie: wypłaty odpraw emerytalnych , rentowych i nagród jubileuszowych w wysokości wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych pracownikom, którzy w związku z wolą skorzystania z przysługujących im uprawnień podpiszą w okresie od 1 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r. porozumienie z Pracodawcą w sprawie rozwiązania umowy o pracę z terminem do 31 grudnia 2021r. FZZMK podnosi, że przedmiotowe pismo nie zawiera szczegółowej odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania podjętej przez Zarząd Spółki uchwały. Zwłoka w udzieleniu odpowiedzi na pismo Federacji, a w zasadzie jej brak, biorąc pod uwagę treść samego pisma z dnia 24 lutego 2021r. w ocenie FZZMK stanowi o braku szacunku Zarządu Spółki wobec pracowników, których reprezentantami są organizacje związkowe oraz braku odpowiedzialnego podejścia przez Zarząd Spółki do problemów pracowniczych. Z całą stanowczością podnosimy, że stanowisko Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO S.A. wyrażone w piśmie z dnia 24 lutego 2021r. jest sprzeczne z wyjaśnieniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącym stosowania art. 15gd ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z wykładnią autentyczną Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii , przepis ten określa maksymalną wysokość świadczenia wynikającego z przepisów prawa. Natomiast nie ma przeszkód, aby określone świadczenie zostało ustalone i wypłacone w wyższej kwocie na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych np. układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminu wynagradzania, regulaminu zwolnień grupowych lub postanowień umowy o pracę.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione w przedmiotowym piśmie, zgodnie z którym art.15 gd Ustawy Antykryzysowej, dotyczy wszelkich świadczeń niezależnie od tego czy wypłacane są one przez pracodawcę w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, czy tez przepisy wewnątrzzakładowe, w tym układy zbiorowe pracy jest błędne.  

Powyższe wystąpienie zostało skierowane do Prezesa PKP CARGO S.A. w dniu 01 marca 2021.


CARGO odprawy odpowied na pismo leniak  1032021jpg