Brakiem porozumienia zakończyły się rokowania w ramach trwającego dialogu społecznego wszczętego przez związki zawodowe w dniu 26 lipca 2022

Brakiem porozumienia zakończyły się rokowania w ramach trwającego dialogu społecznego wszczętego przez związki zawodowe w dniu 26 lipca 2022

W poniedziałek 03 października 2022 w Centrali Spółki PKP Intercity odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Przedstawiciele Spółki poinformowali Związki Zawodowe, że obecnie Spółka jest w trakcie negocjacji dużych kontraktów oraz opracowania budżetu na 2023 rok. PKP IC nie może na dzień dzisiejszy zobowiązać się do realizacji postulatu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP w średniej wysokości 500 złotych oraz w proporcjonalnej wysokości dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania na podstawie ZUZP. Pracodawca uzasadniał to rosnącymi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem energii trakcyjnej, co nie pozwala na podejmowanie długotrwałych zobowiązań finansowych. Przedstawiciele Spółki podkreślili, że wydatkowanie podobnych środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń mogłoby być uzasadnione jedynie korzyściami z wprowadzenia zmian w systemie wynagradzania. Rozumiejąc jednak potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia Pracodawca zaproponował wypłatę jednorazowej gratyfikacji w tym roku oraz zwiększenie wynagrodzeń połączone ze zmianą zasad wynagradzania w roku przyszłym. Przedstawiciele Związków Zawodowych stwierdzili, że wzrost kosztów dotyczy nie tylko Spółki, ale także jej pracowników, którzy oczekują systemowych podwyżek wynagrodzeń. W związku z tym żądanie podwyżek wynagrodzeń wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca 2022 zostało podtrzymane. Wobec braku porozumienia Strony uzgodniły, że wyczerpały formułę dialogu społecznego i traktują protokół ze spotkania jako protokół rozbieżności kończący dialog społeczny w zakresie systemowej podwyżki wynagrodzeń w rozumieniu § 13 ust. 2 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A.

Związki Zawodowe działając w trybie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych złożyły do pracodawcy pismo z żądaniem wdrożenia z dniem 01.08.2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 złotych w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP oraz proporcjonalną podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg. ZUZP w wynagradzanych według wskaźnika. Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników Spółki według stanu zatrudnienia na dzień 01.08.2022 roku.


Protok ze spotkania koczcego dialog spoeczny_3102022_01jpg

vvvjpg