Co się dzieje w PKP Cargo? – Ostatnie wystąpienie do premier Kopacz

Co się dzieje w PKP Cargo? – Ostatnie wystąpienie do premier Kopacz

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Posła Jerzego Polaczka do premier Ewy Kopacz, w którym  wnosi o natychmiastowe podjęcie działań wyjaśniających udział Zarządu grupy PKP S.A. oraz Pani Minister Marii Wasiak w opisywanych poniżej działaniach, których skutkiem może być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku publicznym.

Szanowna Pani Premier,

Informuję Panią Premier, iż w dniu dzisiejszym zgromadzenie akcjonariuszy PKP S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej dwóch przedstawicieli załogi wskazanych przez Związek Zawodowy Maszynistów oraz przez NSZZ Solidarność. Uzasadnieniem przekazanym ustnie reprezentantom załogi jest „utrata zaufania”. W kontekście wcześniejszego (wrzesień 2015) odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. przedstawicieli załogi wskazane decyzje mogą jednoznacznie sugerować „pozbywanie się świadków” przy podejmowanych działaniach przez najwyższe kierownictwo grupy PKP S.A., które według mojej wiedzy mogą skutkować utratą kontroli przez Skarb Państwa nad strategiczną dla kraju spółką PKP Cargo S.A.. Wnoszę do Pani Premier o niezwłoczne wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z tymi działaniami. Dotyczy to w szczególności czynności, mających na celu zarówno rozporządzenie akcjami PKP CARGO SA bądź obciążenie ich prawami osób trzecich bądź umowami zobowiązującymi, wskutek czego dotychczasowe uprawnienia właściwego ministra zostaną ograniczone a  w konsekwencji, Skarb Państwa utraci kontrolę nad strategicznym sektorem transportu towarowego. Przywołane wyżej czynności i decyzje związane m.in. z odwołaniem pracowniczych członków Rad Nadzorczych spółek PKP S.A. i PKP Cargo S.A. w kontekście okresu przejściowego związanego ze zmianą rządu, a także szczególnie zwiększoną w tym zakresie aktywność w obszarze współpracyz kancelarią prawną obsługująca grupę PKP, niewątpliwie naruszają ratio legis przepisów o udziale przedstawicieli załogi w organie nadzoru. Przesłanką odwołania ze składu Rady Nadzorczej może być utrata zaufania do przedstawicieli załogi ze strony pracowników a nie ministra. Powyższe zdarzenia, jak również inne towarzyszące im okoliczności budzą wątpliwość co do działania z polską racją stanu. Oczekuję od Pani Premier niezwłocznego wstrzymania wszelkich czynności rozporządzających jak i obciążających majątek Skarbu Państwa w postaci dysponowania akcjami PKP CARGO S.A., jaki zawierania jakichkolwiek umów, w wyniku których dojdzie do utraty kontroli przez Skarb Państwa nad niezbędną dla zarówno bezpieczeństwa gospodarczego jak i narodowego Spółką z Grupy PKP S.A. Wnoszę o natychmiastowe podjęcie działań wyjaśniających udział Zarządu grupy PKP S.A. oraz Pani Minister Maria Wasiak w opisywanych powyżej działaniach, których skutkiem może być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku publicznym. Z poważaniem     /-/ Jerzy Polaczek