Co z ubezpieczenimi grupowymi pracowników PKP CARGO S.A.?

Co z ubezpieczenimi grupowymi pracowników PKP CARGO S.A.?

W związku z powziętą wiedzą o przekazaniu obsługi grupowego ubezpieczenia na życie pośrednikowi ubezpieczeniowemu Xilium Sp. z o.o. oraz docierającymi sygnałami o niedostatecznym rozpowszechnianiu w Zakładach Spółki informacji dotyczących aktualnych ubezpieczeń, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jaki był cel przekazania tego rodzaju zadań zewnętrznemu podmiotowi, skoro dotychczas funkcjonujący w Zakładach samoobsługujący się system był w pełni sprawny i wydolny. Jednakże wobec podjęcia takiej decyzji zwracamy się również o udzielenie informacji czy, a jeżeli tak to jaki jest koszt obsługi grupowego ubezpieczenia na życie przez pośrednika ubezpieczeniowego oraz czy zaproponowane warunki ubezpieczeń (składka, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej – rodzaj zdarzeń ubezpieczeniowych, suma ubezpieczenia) będą co najmniej takie same jak dotychczas obowiązujące, biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku kontynuowania ubezpieczenia proponowane każdorazowo przez ubezpieczycieli warunki są co do zasady korzystniejsze. Jak wynika z informacji przekazywanych przez pracowników, którym udało się zapoznać się z aktualną ofertą ubezpieczeniową, już w przypadku najniższego wariantu ubezpieczenia nie tylko jest wyższa składka ale także słabszy jest zakres ochrony aniżeli w analogicznym wariancie dotychczasowego ubezpieczenia.

Mając na uwadze istotność problemu ochrony ubezpieczeniowej pracowników w Zakładach Spółki oraz konieczność dotarcia z informacją o obowiązku złożenia nowej deklaracji na ubezpieczenie do każdego pracownika zwracamy się także z prośbą o indywidualne przekazywanie pracownikom broszur informacyjnych oraz umożliwienie składania deklaracji nie tylko za pośrednictwem systemu elektronicznego lecz również w formie pisemnej, jak miało to miejsce dotychczas. Wskazujemy, że brak podjęcia opisanych wyżej działań będzie rodził poważne ograniczenia i problemy w objęciu ochroną ubezpieczeniową każdego zainteresowanego pracownika, w tym pracowników którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym lub nie mają dostępu do internetu.

Wystąpienie zostało skierowane do Zarządu PKP CARGO S.A.