Czy PKP Cargo prawidłowo szkoli nowych maszynistów ?

Czy PKP Cargo prawidłowo szkoli nowych maszynistów ?

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwróciła się do Pana Adama Purwina - Prezesa PKP CARGO S.A. o podjęcie działań regulujących kwestie zatrudnienia nowych pracowników odbywających szkolenie w celu uzyskania świadectwa maszynisty.

Pracodawcy w zakładach spółki zatrudniający nowych pracowników, odbywających szkolenie w celu uzyskania świadectwa maszynisty, w umowach o pracę określają tym pracownikom stanowiska inne niż maszynista stażysta, mimo iż spełniają oni warunki w zakresie kwalifikacji pod względem rodzaju i poziomu wykształcenia oraz koniecznych egzaminów określonych w tabeli stanowisk.  Sytuacja taka, zdaniem FZZMK uniemożliwia między innymi przeprowadzenie szkolenia w zakresie określonym w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa maszynisty. Zafałszowuje również wyniki poszczególnych komórek organizacyjnych, do których pracownicy są przypisani nie świadcząc jednocześnie pracy na ich rzecz. Ponadto, podpisane w dniu 11 lutego br Porozumienie kończące spór zbiorowy z dnia 30 października 2014 roku nie będzie realizowane w zakresie § 3, pkt 2 ponieważ nie przewiduje dodatku motywacyjnego dla maszynistów szkolących  pracowników innych niż maszynista stażysta.