Domagamy się informacji o stanie spółki

Domagamy się informacji o stanie spółki

Pan Władysław Szczepkowski
p.o. Prezesa Zarządu
PKP CARGO S.A.

                                                                                                                           

W związku z planowanym na dzień 15 listopada 2021 roku spotkania stron ZUZP dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwraca się w trybie § 11.pkt 1 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP z dnia 14 lutego 2005 roku o przygotowanie na ten dzień informacji (również w formie  pisemnej) dotyczącej poniższych zagadnień.

Nasza organizacja wielokrotnie informowała zarówno organy Państwa jak i Spółki PKP CARGO S.A. o dramatycznej sytuacji w Spółce wskazując na nieudolność w procesie zarządzania. Niestety naszym zdaniem proces ten się pogłębia. Mija kolejny tydzień od momentu odwołania członków Zarządu PKP CARGO S.A., a obecne władze Spółki nie przedstawiły pracownikom żadnej informacji o jej obecnym stanie ekonomicznym, planowanych działaniach związanych ze strukturą i zatrudnieniem oraz przewidywanych zmian w tym zakresie. Zatem w dbałości o interesy pracowników Spółki PKP Cargo S.A. FZZMK wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania;

a) Jakie były przyczyny odwołania Prezesa oraz członków Zarządu
PKP CARGO S.A. ?

b) Jakie wpływ na sytuację rynkową Spółki ma decyzja o sprzedaży 441 lokomotyw w tym 234 lokomotyw bez konieczności ich złomowania ?

c) Jak w strukturze organizacyjnej PKP CARGO S.A. zostanie umiejscowiona zakupiona od Forespo Poland S.A. „Fabryka Wagonów” w Gniewczynie ?

d) Jaki jest obecny stan finansowy PKP CARGO S.A. , czy płynność finansowa jest utrzymywana dzięki kredytom obrotowym, zaciąganym nawet na potrzeby zachowania regularności wypłat wynagrodzeń ?

e) Czy w Spółce występuje nadwyżka zatrudnienia? Jeżeli tak, to w jakich jednostkach organizacyjnych, na jakich stanowiskach i w jakiej ilości ?

f) Czy w Spółce planowane są zmiany organizacyjne m.in. polegające na zmniejszeniu liczby zakładów ?

g) Czy Spółka zamierza kontynuować udostępnianie taboru kolejowego i przewozów do Spółki zależnej CARGO SERVICE co zdaniem FZZMK jest sprzeczne z budowaniem silnej pozycji na rynku przewozów towarowych i szkodzi pracownikom Spółki poprzez obejście zasad zatrudniania i wynagradzania opisanych w ZUZP PKP CARGO S.A. ?

Grzegorz Samek
Przewodniczący FZZMK

Do wiadomości: 

Pan Zenon Kozendra – Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A.