FZZMK wnosi o sprostowanie notatki ze spotkania w dniu 15 stycznia i uszanowanie woli załogi spółki w kwestii niektórych elementów umundurowania.

FZZMK wnosi o sprostowanie notatki ze spotkania w dniu 15 stycznia i uszanowanie woli załogi spółki w kwestii niektórych elementów umundurowania.

Modyfikacja systemu wynagrodzeń oraz nowe wzory ubiorów identyfikacyjnych były tematami spotkania przedstawicieli Zarządu PKP Intercity S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Spółce w dniu 15 stycznia w Warszawie.
Omówiono najważniejsze zmiany, jakie zaszły w znowelizowanej ustawie o związkach zawodowych. Podczas dyskusji poruszono konieczność dokonania zmian w ZUZP, które można dokonać poprzez wprowadzenie protokółu dodatkowego do  Układu.
W związku z otrzymaniem notatki dotyczącej przebiegu spotkania z dnia 15 stycznia 2019 roku Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wniosła o jej natychmiastowe sprostowanie. Z otrzymanego dokumentu wynika, że nasza organizacja opowiedziała się za pozostawieniem czapek i toczków.
Jest to oczywista nieprawda. Przedstawiciele FZZMK wypowiadali się jako czwarta organizacja w kolejności i jako pierwsi stwierdzili, że należy respektować wolę pracowników, którzy się w tej kwestii wypowiedzieli w stosownej ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawcę. Ponad 90% ankietowanych pracowników wypowiedziało się za rezygnacją z tych elementów umundurowania i należy tę wolę uszanować. W przeciwnym razie jakiekolwiek ankietowanie pracowników traci sens. Nasza organizacja na spotkaniu w dniu 15 stycznia 2019r. prezentowała dokładnie takie stanowisko.
W sprawiej modyfikacji systemu wynagrodzeń przedstawiciele spółki zapewnili o chęci kontynuowania prac nad modyfikacją systemu wynagradzania, podkreślając jednocześnie dużą czasochłonność wypracowania całościowej koncepcji. W związku z tym zaproponowano na początek wyłączenie z zasad wynagradzania wg. ZUZP części stanowisk (instruktorzy, stanowiska nierobotnicze) oraz likwidację dodatku stażowego w zamian za ustalenie wyższych wynagrodzeń zasadniczych.

Przedstawiciele spółki zobowiązali się przekazać związkom zawodowym projekt protokołu dodatkowego wyłączającego stanowiska instruktora i maszynisty instruktora z zasad wynagradzania wg. ZUZP wraz ze statystyką wynagrodzeń w tych grupach zawodowych do 25 stycznia 2019 r. Strony uzgodniły że do 05 lutego 2019 po zapoznaniu się z propozycją związki zawodowe przedstawią swoje uwagi, a kolejne spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 r.