Interpelacja nr 38104

Interpelacja nr 38104

Interpelacja nr 38104

do ministra infrastruktury

w sprawie umów zawieranych przez Ministerstwo Infrastruktury ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) lub jego prowincją i fundacjami z nim związanymi

Zgłaszający: Hanna Gill-Piątek

Data wpływu: 02-01-2023

Szanowny Panie Ministrze!

Wątpliwości przy szeregu wydatków budzi realizacja naczelnych zasad finansów publicznych - celowości i oszczędności oraz zasady autonomii państwa i Kościoła w świetle Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w dniu 28.07.1993 r.

W związku z powyższym, zwracam się o udzielenie informacji: Czy działający w imieniu Skarbu Państwa minister infrastruktury zawarł w 2021 i 2022 roku umowy cywilnoprawne ze:

1) Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) lub jego prowincją,
2) Fundacją Lux Veritatis (z wyszczególnieniem podmiotów i projektów przez nią zarządzanych, m.in. TV Trwam, Radio Maryja, Instytut "Pamięć i Tożsamość" św. Jana Pawła II, Muzeum "Pamięć i Tożsamość" św. Jana Pawła II, Park Pamięci Narodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Centrum Ochrony Praw Chrześcijan),
3) spółką Geotermia Toruń sp. z o.o.,
4) spółką Bonum sp. z o.o. KRS 0000242396,
5) Fundacją "Nasza przyszłość",
6) Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów,
7) Wydawnictwem "Homo Dei".

Jeśli tak, proszę o podanie:

  • daty zawarcia,
  • stron umowy,
  • szczegółowego przedmiotu umowy,
  • okresu, na jaki została zawarta,
  • wskazanie, czy miała charakter odpłatny/nieodpłatny,
  • kwoty, na jaką opiewała, trybu zawarcia, sposobu kontroli wydatkowania środków nią objętych.

Wnoszę też o wskazanie: Czy wymienionym powyżej podmiotom udzielono dotacji lub subwencji lub innego pieniężnego lub niepieniężnego przysporzenia majątkowego? Jeśli tak, proszę o podanie daty udzielenia dotacji/subwencji/przysporzenia majątkowego, jej adresata, szczegółowego celu, kwoty, na jaką opiewała, trybu jej udzielenia, sposobu kontroli wydatkowania środków nią objętych.

Z poważaniem

Hanna Gill-Piątek
Posłanka na Sejm RP 
 Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050