Interpelacja nr 38111

Interpelacja nr 38111

Interpelacja nr 38111

do ministra aktywów państwowych

w sprawie przekazanych w 2018 r. i 2019 r. przez spółkę PKP SA środków finansowych do Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zgłaszający: Rajmund Miller, Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Janusz Cichoń, Riad Haidar, Monika Wielichowska, Monika Rosa, Katarzyna Lubnauer

Data wpływu: 02-01-2023

Szanowny Panie Ministrze,

ustawa z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w art. 63 ust. 2 nakłada na PKP SA obowiązek odprowadzania do Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako: FWP PKP SFIO) środków finansowych od każdej sprzedaży składnika majątkowego tej spółki w kwocie 15% wartości tej sprzedaży. Jednocześnie w art. 59 ust. 7 ustawa ta stanowi, że koszty zarządzania FWP PKP SFIO do dnia jego przekształcenia z funduszu specjalistycznego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty pokrywa PKP SA.

Dopływają do mojego biura poselskiego zapytania od obecnych i byłych pracowników PKP, dotyczące wielkości środków finansowych przekazanych przez PKP SA w 2018 r. i 2019 r. do FWP PKP SFIO od sprzedaży przez PKP SA składników majątkowych tej spółki. W związku z tym proszę o udzielenie mi informacji:

  1. Jakie składniki majątkowe PKP SA, za jakie kwoty i w jakiej dacie zostały w 2018 r. i 2019 r. sprzedane? Chodzi tu o składniki majątkowe, od których to istnieje przedmiotowy obowiązek odprowadzenia do FWP PKP SFIO środków finansowych.
  2. Przedłożenie mi kopii – uwierzytelnionych „za zgodność z oryginałem” - dowodów potwierdzających dokonanie przez PKP SA przelewów bankowych w 2018 r. i 2019 r. do FWP PKP SFIO z tytułu sprzedaży przez PKP SA składników majątkowych tej spółki.
  3. Przedłożenie mi kopii - potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - rachunków wystawionych dla PKP SA przez FWP PKP SFIO z tytułu zwrotu kosztów zarządzania FWP PKP SFIO w 2018 r. i w 2019 r.
  4. Przedłożenie mi kopii – uwierzytelnionych „za zgodność z oryginałem” - dowodów potwierdzających dokonanie przez PKP SA przelewów bankowych w 2018 r. i 2019 r. do FWP PKP SFIO z tytułu zwrotu kosztów zarządzania FWP PKP SFIO w 2018 r. i w 2019 r.

Z poważaniem

Rajmund Miller