Jednakowa opłata za wydanie licencji maszynisty

Jednakowa opłata za wydanie licencji maszynisty

100 złotych – tyle wynosi teraz opłata za wydanie licencji maszynisty – niezależnie od formy złożenia wniosku. Do tej pory opłata przy wniosku składanym „papierowo” była dwa razy wyższa. Niższą stawkę mogli zapłacić składający wniosek przez system teleinformatyczny. Ujednolicona opłata za licencję to efekt wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania weszło w życie 10 maja 2017 r. Nowe przepisy przewidują m.in. obniżenie wysokości opłaty za wydanie licencji maszynisty. Jest to realizacja oczekiwań rynku kolejowego. To kolejny pozytywny efekt współpracy Prezesa UTK z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrem Rozwoju i Finansów.

Wysokość opłaty dotychczas była uzależniona od sposobu złożenia wniosku. W przypadku wniosku składanego przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK, opłata wynosiła 100 zł. W przypadku składania wniosku w inny sposób, wysokość opłaty była dwukrotnie wyższa, - 200 zł. W myśl przepisów nowego rozporządzenia wysokość opłaty została ujednolicona i wynosi obecnie 100 zł niezależnie od sposobu składania wniosku.

Zmienił  się również sposób pobierania opłaty przez UTK. Dotychczas opłata była pobierana przy wydawaniu dokumentu licencji maszynisty na podstawie wniosku o wydanie, przedłużenie ważności licencji maszynisty, aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji maszynisty oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów. Teraz opłata będzie pobierana już przy składaniu wniosku.

Rozporządzenie doprecyzowuje również, że opłaty wnosi się na rachunek bankowy UTK. W zakresie opłat wstępnych, a więc także opłaty za licencję maszynisty do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Dla opłat dotyczących spraw, w których wnioski złożono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązują dotychczasowe przepisy.

Obniżenie opłaty to między innymi reakcja na zwiększone zapotrzebowanie w najbliższych kilku latach na pracowników wykonujących zawód maszynisty. Spowodowane jest to tzw. „luką pokoleniową” w tej grupie zawodowej. Obniżenie opłaty jest jednym ze sposobów odpowiedzi na potrzeby rynku i ułatwienie zdobycia licencji maszynisty.

Nowe rozporządzenie w sprawie opłat przewiduje także inne korzystne rozwiązania dla rynku kolejowego m.in. obniżenie wysokości opłat związanych z rejestracją oraz zmianą danych pojazdów kolejowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz odstąpienie od pobierania opłat za przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji, warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz w zakresie przestrzegania warunków jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Informacja o obniżce innych opłat można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj