Koleje Mazowieckie – Coraz bliżej kompromisu w sprawie podwyżki wynagrodzeń

Koleje Mazowieckie – Coraz bliżej kompromisu w sprawie podwyżki wynagrodzeń

W Spółce “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki. W wyniku kompromisu strony ustaliły wysokość wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości, średnio 250 zł netto do wynagrodzenia zasadniczego. Do ustalenia pozostały zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.

Spotkanie dotyczące wdrożenia podwyżki wynagrodzeń otworzył Pan Robert Stępień, Prezes Zarządu. Poinformował stronę społeczną, że stanowisko Pracodawcy pozostaje bez zmian i podtrzymuje propozycję średniego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 250 zł na etat. Jako termin wdrożenia podwyżki wynagrodzeń wskazał 1 lipca 2018 r.

Prezes Stępień zaproponował zawarcie porozumienia akceptującego podwyżkę w wysokości proponowanej przez Zarząd Spółki jednocześnie obiecując, że do końca roku przeprowadzona zostanie analiza możliwości ewentualnej korekty (zwiększenia) akcji awansowej. Wówczas do rozmów będzie można powrócić na początku 2019 r.

Po wystąpieniu Prezesa Stępnia, głos zabrał Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich, składając oświadczenie, w imieniu swojego związku, akceptujące propozycję Pracodawcy i jednocześnie zrywające wspólne stanowisko związków zawodowych.


Treść oświadczenia ZZ PKM (pisownia oryginalna)

Związek Zawodowy Pracowników Kolei Mazowieckich po analizie przedłużających się konsultacji z Zarządem Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. oraz uznaniu za dogłębnie umotywowane przedstawione możliwości finansowe potwierdzone spotkaniem z Panem Marszałkiem, mając na uwadze współpracę na zasadach wzajemnego poszanowania postanowił przyjąć propozycje podwyżki wynagrodzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki. Decyzja nasza jest jednocześnie wycofaniem poparcia ZZ PKM udzielonego w dniu 13 lipca 2018 r. pozostałym Związkom z powodu generowania żądań i wnioskowania spraw, które zgodnie z przyjętym przez Strony negocjacji miały być rozpatrywane osobno po zakończeniu negocjacji podwyżki wynagrodzeń. Nasz związek przeprowadził wewnętrzne konsultacje społeczne z członkami związku przedstawiając uzasadnienie oparte na prezentowanych w trakcie poprzednich za wiarygodne. Stanowisko nasze podyktowane jest interesami społecznymi członków, których przeważającą część stanowią pracownicy techniczni MOU, a więc grupa społeczna wykonująca najcięższe prace, których czynności nie przekładają się na duże zarobki”


Stanowisko pozostałych organizacji związkowych

Po przerwie, ogłoszonej na prośbę strony społecznej, reprezentatywne organizacje związkowe, poparte przez pozostałe związki zawodowe przedstawiły wspólne stanowisko. Mając na uwadze oświadczenia Przewodniczącego ZZ PKM, zrywające wspólne stanowisko związków zawodowych reprezentatywne organizacje związkowe oraz pozostałe organizacje związkowe wyrażają zgodę na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń w kwocie 250 zł netto do uposażenia zasadniczego, od 1 lipca 2018 r. warunkując tą akceptację zastosowaniem przez pracodawcę następujących zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń:


Zasady podziału środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń

 • Środki zostaną podzielone na poszczególne komórki (grupy zawodowe) w Spółce;
 • W ramach środków na podwyżkę wynagrodzeń minimalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego na etat wyniesie 200 zł jednakże będzie pomniejszona o wysokość uzyskanej podwyżki w okresie ostatnich 12 miesięcy, jeśli ta została przyznana niezgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy;
 • Pozostała kwota podwyżki wynagrodzeń zostanie przeznaczona na niwelowanie rozpiętości w wynagrodzeniach zasadniczych, a także jako awans dla osób wyróżniających się;
 • Przy przyznawaniu środków, o których mowa w punkcie poprzednim w ramach awansu należy wziąć pod uwagę:
  • pracowników, od których Pracodawca wykupił uprawnienia do urlopu dodatkowego,
  • zaangażowanie pracownika w wykonywanie obowiązków służbowych,
  • dyspozycyjność pracownika;
 • Pracodawca zobowiązuje się do udostępnienia wglądu związkom zawodowym w wysokość przyznanych podwyżek pracownikom zrzeszonym w organizacjach związkowych;
 • Na ww. zasadach podwyżkami zostaną objęci również pracownicy Oddziału Usług Utrzymania (MOU);
 • Pracodawca przedstawi związkom zawodowym podział środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń przekazanych do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Stanowisko odrębne przedstawił Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" w Warszawie. Podtrzymał stanowisko związków zawodowych z poprzedniego spotkania żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 300 zł netto do wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie poparł zgłoszone przez stronę społeczną zasady podziału środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń.


Strony zgodnie oświadczyły, że do dnia 30 listopada 2018 r. spotkają się w celu kontynuacji rozmów w sprawie dalszego wzrostu wynagrodzeń w ramach posiadanych środków.

Prezentując stanowisko Pracodawcy Prezes Zarządu, nie wyraził zgody na proponowane przez stronę społeczną zasady podziału środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń. Jednocześnie zadeklarował związkom zawodowym przedstawienie zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżką wynagrodzeń opracowaną przez Pracodawcę w terminie do 27 lipca 2018 r.


Strony uzgodniły kontynuację negocjacji płacowych na spotkaniu w dniu 30 lipca 2018 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie oraz kol. Marek Jankiewicz, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O wynikach rokowań dotyczących wzrostu wynagrodzeń będziemy Was informować na bieżąco. Jednocześnie zapraszam do wysyłania do nas swoich uwag i komentarzy.

źródło: www.ozzpt.org.pl Sławomir Szopiński