Kwalifikacje osób prowadzących pojazdy szynowo-drogowe w obrębie bocznicy kolejowej

Kwalifikacje osób prowadzących pojazdy szynowo-drogowe w obrębie bocznicy kolejowej

Do Urzędu Transportu Kolejowego napływają pytania od użytkowników bocznic kolejowych dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami szynowo-drogowymi przeznaczonymi do wykonywania manewrów wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi informujemy, że osoba obsługującą wskazany pojazd powinna być zatrudniona na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

Dokumentem uprawniającym do kierowania takimi pojazdami kolejowymi w obrębie bocznicy kolejowej jest wydane przez pracodawcę prawo kierowania pojazdem kolejowym, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46). Niezbędne jest także posiadanie dokumentu upoważniającego do wykonywania czynności na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Z treści § 37 rozporządzenia wynika, że „w świadectwie zdania egzaminu kwalifikacyjnego dla prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe określa się rodzaj trakcji”. Informację tę umieszcza się także w prawie kierowania pojazdem kolejowym w rubryce dotyczącej rodzaju pojazdu, np. spalinowy pojazd trakcyjny.

W przypadku posiadania prawa kierowania pojazdem kolejowym w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju pojazdu, nadanie uprawnień do kierowania konkretnymi typami pojazdów powinno odbywać się poprzez autoryzację. Jest nią praktyczne sprawdzenie wiadomości i umiejętności pracownika, który zdał egzamin kwalifikacyjny na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe, potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumencie upoważniającym do wykonywania czynności na tym stanowisku.
(źródło - UTK)