Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1.850 zł. Natomiast w okresie jego pierwszego roku pracy zawodowej będzie mogło wynosić 1.480 zł, na co pozwala art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Stanowi on, że w okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2016 r. wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385).   Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Nie uwzględnia się w nim jednak:   nagrody jubileuszowej,odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.   Dodatek za pracę w nocy   Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Szczegółowe zasady obliczania tego dodatku zostały wskazane w § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie z tą regulacją, przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej należy minimalne wynagrodzenie podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.   Inne świadczenia   Od nowego roku zmianie ulegnie graniczna wysokość odprawy wypłacanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192 ze zm.). Na mocy art. 8 ust. 4 powołanej ustawy wysokość tej odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2016 r. jej wysokość będzie więc mogła wynieść maksymalnie 27.750 zł.   Wzrosną także odszkodowanie za mobbing oraz wynagrodzenie przestojowe. Pracownik może dochodzić wspomnianego odszkodowania w sytuacji, gdy wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę albo gdy w stosunku do niego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem od 1 stycznia 2016 r. wyniesie ono co najmniej 1.850 zł (art. 943 § 4 K.p.).   Wynagrodzenie przestojowe przysługuje pracownikowi za czas nieświadczenia pracy, w sytuacji, gdy był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Należy mu wówczas wypłacić wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia (art. 81 § 1 K.p.). W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2016 r. wyniesie ono co najmniej 1.850 zł.   Kwoty wolne od potrąceń   Realizacja potrąceń z wynagrodzenia za pracę odbywa się według reguł wskazanych w Kodeksie pracy. Dla zapewnienia minimum bytowego pracownikowi w takiej sytuacji ustawodawca przewidział kwotę wolną od potrąceń. Nie dotyczy ona wyłącznie potrąceń alimentacyjnych. Ustala się ją w oparciu o obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę.   Od 1 stycznia 2016 r. kwota wolna od potrąceń w wysokości 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych, stosowana przy potrąceniach innych niż alimentacyjne wyniesie 1.355,69 zł, tj. 1.850 zł - (253,64 zł + 143,67 zł + 97 zł).  

m-c czas pracywyliczenie                                                           dodatek za 1 godz.

I 152 godz.1.850 zł : 152 godz. = 12,17 zł; 12,17 zł × 20 proc. = 2,43 zł  2,43 zł
II 168 godz.1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł × 20 proc. = 2,20 zł 2,20 zł
III 176 godz.1.850 zł : 176 godz. = 10,51 zł; 10,51 zł × 20 proc. = 2,10 zł 2,10 zł
IV 168 godz.1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł × 20 proc. = 2,20 zł 2,20 zł
V 160 godz.1.850 zł : 160 godz. = 11,56 zł; 11,56 zł × 20 proc. = 2,31 zł 2,31 zł
VI 176 godz.1.850 zł : 176 godz. = 10,51 zł; 10,51 zł × 20 proc. = 2,10 zł 2,10 zł
VII 168 godz.1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł × 20 proc. = 2,20 zł 2,20 zł
VIII 176 godz.1.850 zł : 176 godz. = 10,51 zł; 10,51 zł × 20 proc. = 2,10 zł 2,10 zł
IX 176 godz.1.850 zł : 176 godz. = 10,51 zł; 10,51 zł × 20 proc. = 2,10 zł 2,10 zł
X 168 godz.1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł × 20 proc. = 2,20 zł 2,20 zł
XI 160 godz.1.850 zł : 160 godz. = 11,56 zł; 11,56 zł × 20 proc. = 2,31 zł 2,31 zł
XII 168 godz.1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł × 20 proc. = 2,20 zł 2,20 zł