Nowy tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym

Nowy tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym

30 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym.


Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 727),
  2. ustawą z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 stycznia 2023 r., w szczególności dwóch dużych nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780), która w zakresie swojej wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei,
  2. ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556), która wprowadziła państwowe egzaminy na licencję maszynisty i na świadectwo maszynisty oraz przyznała Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nowe zadanie polegające na monitorowaniu kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

  1. art. 3 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 727), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
  2. art. 46 i art. 55 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846), które stanowią:
  • „Art. 46. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, o których mowa w rozdziale 2b ustawy zmienianej w art. 26, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 26 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”
  • „Art. 55. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Aktualny publikator ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym można znaleźć w Dzienniku Ustaw Dz. U. z 2023 r. poz. 602.