Oświadczenia maszynistów o świadczeniu pracy na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy

Oświadczenia maszynistów o świadczeniu pracy na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy

UTK przypomina, że maszynista ma obowiązek złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, czy świadczy dodatkowo pracę lub usługi na rzecz innego przedsiębiorcy kolejowego (przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej). Obowiązek ten należy spełnić w każdym przypadku wystąpienia zmiany takiego zatrudnienia.


Oświadczenia należy składać w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie w przypadku każdej zmiany polegającej na podjęciu lub zaprzestaniu pracy maszynisty, na rzecz więcej niż jednego podmiotu. Zgodnie z Kodeksem Pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

W przypadku świadczenia usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy, w oświadczeniu należy podać przeciętną tygodniową liczbę godzin prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu na rzecz innego podmiotu.

Przedsiębiorca, który otrzymał od maszynisty oświadczenie potwierdzające świadczenie przez niego pracy lub usług na rzecz innego podmiotu, zobowiązany jest do przekazania takiego oświadczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Pozostałe oświadczenia zamieszczane są przez przedsiębiorcę w Rejestrze Maszynistów prowadzonym przez Prezesa UTK.

Obowiązek składania oświadczeń dotyczy również prowadzących pojazdy kolejowe, którzy świadczą pracę lub usługi na rzecz użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

Podstawy prawne:

Art. 22 ca ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710)

Art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

źródło: utk.gov.pl