Obradowało Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. FZZMK w strukturach OPZZ

Obradowało Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. FZZMK w strukturach OPZZ

30 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium OPZZ.

Przewodniczący Jan Guz przestawił zebranym informację o działaniach kierownictwa OPZZ i Biura OPZZ od ostatniego posiedzenia Prezydium (29 listopada ub. roku).

Przewodniczący omówił także kwestie finansowe. Prezydium przyjęło projekt uchwały Rady OPZZ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ w roku 2017.

Prezydium przyjęło informację o realizacji uchwały z 28 listopada 2017, w sprawie przekształceń Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z.o.o.

Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówił stan przygotowań do IX Kongresu OPZZ. Po dyskusji Prezydium przyjęło projekt uchwały Rady OPZZ w sprawie zwołania IX Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, miejsca obrad, sposobu podziału mandatów delegata oraz kwoty kosztów przypadających na 1 delegata na IX Kongres (zmiana uchwały z 28 czerwca 2018).

Przyjęto także uchwały w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na IX Kongres OPZZ przez organizacje członkowskie OPZZ i określenia liczby członków Rady OPZZ, Prezydium OPZZ i Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz podziału tych mandatów pomiędzy struktury branżowe OPZZ w kadencji organów OPZZ po IX Kongresie OPZZ .

Wiceprzewodniczący Radzikowski przedstawił wyniki kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach powiatowych OPZZ zakończonej 31 grudnia 2017.

Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej, omówił zagadnienia będące przedmiotem prac OPZZ w Zespole ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Dyr. Kusiak przedstawił opinię OPZZ do dokumentu Komisji Europejskiej „Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r.” Prezydium przyjęło stanowisko w tej sprawie.

Treść stanowiska Prezydium OPZZ: http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/stanowisko...

Więcej o RAW:

http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/opzz-ocenia-roczna-analize-wzrostu-gospodarczego-na-2018-r-ke 

Prezydium podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ:

opzz_razem-e1451398459647png

- ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych pod nazwą: Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych;

- Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce;

- Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim;

- Związku Zawodowego Pracowników Fabryki Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” w Nowym Dworze Mazowieckim;

- Związku Zawodowego Pracowników Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie;

- Związku Zawodowego Ratowników w Zabrzu;

- Porozumienia Lubuskiego w Zielonej Górze;

- Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Lesznie.

Prezydium przyjęło informacje przewodniczącego OPZZ o wykorzystaniu środków finansowych związanych z realizacją zadań Rady Dialogu Społecznego w ubiegłym roku i propozycjach tematów złożonych przez OPZZ do programu prac Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

BP OPZZ