Ochrona naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na osobę o statusie funkcjonariusza publicznego również dla kolejarzy.

Ochrona naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na osobę o statusie funkcjonariusza publicznego również dla kolejarzy.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie kolejnictwa nadającej ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych) pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, a także członków obsady pociągu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym. Ochrona obejmie zatem następujące stanowiska: 
maszynista, 
prowadzący pojazdy kolejowe, 
dyżurny ruchu, 
nastawniczy, 
zwrotniczy, 
kierownik pociągu, 
ustawiacz, 
manewrowy, 
rewident taboru, 
automatyk, 
toromistrz, 
dróżnik przejazdowy, 
konduktor, 
pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.

W dniu 11 maja 2023 r. przedmiotowa ustawa została przyjęta bez poprawek przez Senat, a w dniu 23 maja 2023 r. została podpisana przez Prezydenta RP. W dniu 25 maja 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1003), a w dniu 9 czerwca 2023 r. wejdzie w życie.