Oczekujemy określenia optymalnych i granicznych wartości temperatur i wilgotności w kabinie maszynisty.

Oczekujemy określenia optymalnych i granicznych wartości temperatur i wilgotności w kabinie maszynisty.

      Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wielokrotnie występowała do zarządów spółek PKP CARGO i PKP Intercity o określenie optymalnych i granicznych wartości temperatur i wilgotności w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego jako środowiska pracy pracowników drużyn trakcyjnych. Jak do tej pory bez rezultatu. Podobnie na niczym spełzły nasze starania o określenie procedur w przypadku kiedy wartości te przekroczą określoną wartość graniczną. Występujące coraz częściej w Polsce fale upałów zagrażają naszym zdaniem nie tylko zdrowiu ale i życiu tych pracowników. Działania władz spółek zmierzające do systemowej poprawy warunków pracy drużyn trakcyjnych, poprzez prowadzenie modernizacji lokomotyw i wyposażanie ich między innymi w urządzenia klimatyzacyjne przyjmujemy z zadowoleniem, jednak w żaden sposób nie załatwiają one zgłaszanego przez nas problemu.
Dane dotyczące parametrów temperatury i wilgotności, a także ruchu powietrza w kabinie maszynisty regulowała branżowa norma kolejowa nr PN- 90/K-11001 która zawierała także podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii, jednak została ona anulowana w 2000 roku.
      W związku z powyższym FZZMK po raz kolejny zwróciła się do zarządów PKP CARGO oraz PKP Intercity o przedstawienie informacji jakie działania w tym temacie zostały przez spółki podjęte.  Oczekujemy informacji uwzględniającej w szczególności działania zmierzające do opracowania nowej normy regulującej wyżej wymienioną kwestię, oraz działań zmierzających do zmiany statusu dobrowolności tej normy poprzez wyraźne wskazanie tego w stosownym akcie prawnym.