PKP CARGO S.A. bez umowy na przewozy węgla? Interpelacja nr 37059 do ministra aktywów państwowych w sprawie przewozu węgla przez PKP Cargo S.A.

PKP CARGO S.A. bez umowy na przewozy węgla? Interpelacja nr 37059 do ministra aktywów państwowych w sprawie przewozu węgla przez PKP Cargo S.A.

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski, Tomasz Piotr Nowak, Wojciech Saługa, Monika Wielichowska, Robert Kropiwnicki

Data wpływu: 03-11-2022

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. spółka PKP Cargo SA została zobligowana do przetransportowania węgla zakupionego przez spółki PGE Paliwa sp. z o.o. oraz Węglokoks SA. W celu realizacji tego zadania decyzja prezesa Rady Ministrów zobowiązała spółkę PKP Cargo SA do transportu węgla priorytetowo do dnia 31 grudnia 2022 r.

Finansowanie realizacji ww. polecenia miało nastąpić ze środków przewidzianych w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1477) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), na podstawie umowy zawartej przez Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Kiedy została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a spółką PKP Cargo SA na transport importowanego węgla?
  2. Na jaką kwotę została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKP Cargo SA oraz co wchodzi w skład tych kosztów?
  3. Ile węgla od momentu wydania decyzji z dnia 25 lipca br. do chwili obecnej przetransportowano za pomocą taboru PKP Cargo SA?