PKP CARGO S.A. wypłaci pracownikom jednorazowe gratyfikacje zamiast podwyższenia wynagrodzenia

PKP CARGO S.A. wypłaci pracownikom jednorazowe gratyfikacje zamiast podwyższenia wynagrodzenia

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie spółki w Warszawie doszło do zawarcia Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.
Strony ustaliły, że uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie jednorazowa nagroda w wysokości 500 zł brutto; kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł. Spółka oszacowała, że łączny koszt nagrody i zwiększenia gratyfikacji wyniesie około 23,9 mln zł, z czego koszt 21,4 mln zł ujęty zostanie w wynikach za III kwartał 2021 r., koszt 2,5 mln zł ujęty zostanie w wynikach za IV kwartał 2021 r.
Realizacja powyższych ustaleń będzie oznaczać wykonanie przez Spółkę postanowień zawartych w Pakcie Gwarancji Pracowniczych z 2 września 2013 r.
Przewodniczący FZZMK podczas spotkania zakwestionował powyższą tezę, gdyż naszym zdaniem nie wyczerpuje zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych w kwestii podwyżki wynagrodzenia. Wypowiedź spotkała się z brakiem akceptacji pozostałych przedstawicieli związków zawodowych.  Strony podejmą rozmowy dot. wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji Spółki. Jednocześnie Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną spółek z Grupy PKP CARGO.
Ostatecznie FZZMK podpisała porozumienie, aby nie być wyeliminowaną z rozmów płacowych w 2022 roku .