Plan Transportowy MIB zakłada ekspansję PKP IC

Plan Transportowy MIB zakłada ekspansję PKP IC

Ujęcie nowych tras w Planie Transportowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa to nowe możliwości dla PKP Intercity w kwestii uruchamiania połączeń poza obecną siatkę. Gwarancja ustawowa nie oznacza jednak realizacji scenariuszy ujętych w dokumencie, przede wszystkim ze względu na kwestię finansową i taborową.
9 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Znowelizowany dokument określa m.in. docelowy kształt siatki połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych w scenariuszach podstawowym oraz pożądanym. Prezentujemy zapisy dokumentu przygotowane na podstawie wspomnianego rozporządzenia.

– Kolejowe przewozy pasażerskie są jednym z najbardziej istotnych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym wzmacniających wewnętrzną spójność terytorialną oraz powiązania zewnętrzne, o których mowa w założeniach rządowych dokumentów ogólnostrategicznych i ich aktualizacjach – wskazują autorzy dokumentu, przytaczając szereg obowiązujących dokumentów (jak np. Krajowa Strategii Rozwoju Regionalnego), na których bazuje rozporządzenie z 8 grudnia.

Podstawowe wytyczne MIB

Przy sporządzaniu dokumentu MIB ustaliło szereg wytycznych, które mają być podstawą przy opracowywaniu założeń rozszerzenia międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych. Na liniach kolejowych planowanych do obsługi, minimalny poziom oferty przewozowej przyjęto jako 2 pary połączeń codziennych. – Poziom ten uznaje się za konieczny do zaistnienia tej oferty w świadomości mieszkańców oraz dający możliwość podstawowego wyboru pory podróży; pożądane jest funkcjonowanie oferty na poziomie co najmniej 4 par pociągów codziennych, w celu umożliwienia większej elastyczności w doborze pory podróży – czytamy w rozporządzeniu.

Poniżej prezentujemy mapę ukazującą planowaną sieć połączeń międzywojewódzkich dla scenariusza podstawowego i pożądanego (źródło: MIB).

 

Ponadto przyjęto, że obszary obecnie nie obsługiwane przez połączenia międzywojewódzkie, a gdzie liczba czy gęstość ludności jest zbliżona lub większa niż na obszarach obecnie obsługiwanych tymi połączeniami, powinny zostać uwzględnione w sieci połączeń przynajmniej z minimalnym poziomem oferty przewozowej. Zdaniem ministerstwa, powinno się dążyć do minimalizacji wykluczenia niektórych obszarów pod względem obsługi przez połączenia międzywojewódzkie, zwłaszcza tam, gdzie istnieje odpowiedniej jakości infrastruktura kolejowa.

W dalszej kolejności wskazano obszary minimalizacji wykluczenia transportowego tam, gdzie infrastruktura kolejowa ma potencjał do zwiększenia jej jakości, dlatego przyjęto, że dodatkowe połączenia kolejowe należy uruchamiać tam, gdzie funkcjonuje rozbudowana oferta (publiczna lub komercyjna) dalekobieżnego transportu autobusowego wskazująca na popyt na ten rodzaj przewozów. Jak wskazano w dokumencie, brano pod uwagę główne kierunki przemieszczeń osób w transporcie indywidualnym.

Nie mniej niż obecnie

Rozporządzenie zakłada, że tam, gdzie istnieją potoki samochodów osobowych, istnieje popyt na transport i jest możliwość przejęcia części rynku przez transport kolejowy. Dla scenariusza podstawowego przyjęto, że musi być on możliwy do realizacji w ramach dofinansowania przewozów na poziomie zbliżonym do obecnego, w ramach scenariusza pożądanego założono możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania. – Należy zauważyć, że początkowe zwiększenie dofinansowania może w rezultacie poskutkować zmniejszeniem deficytu przewozów z uwagi na zwiększenie się liczby podróżnych – czytamy w dokumencie.

Planowana sieć połączeń sezonowych dla scenariusza pożądanego (źdródło: MIB).


W scenariuszu pożądanym, określonym na lata 2020-2023, widnieje obsługa codzienna bądź sezonowa tras nieobjętych obecnie w ogóle ofertą połączeń dalekobieżnych PKP Intercity. Są to m.in. trasy Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Jaworzyna Śl. – Legnica, Jelenia Góra – Lubań Śląski, Legnica – Zgorzelec, Olsztyn – Szczytno – Ostrołęka – Białystok, Olsztyn – Mrągowo – Ełk, Olsztyn – Ruciane-Nida – Ełk, Sucha Beskidzka – Żywiec, Chabówka – Nowy Sącz, Zagórz – Łupków, Przeworsk – Zamość p. Lubaczów, Kielce – Busko Zdrój, Zielona Góra – Żagań – Bolesławiec, Płock – Kutno, Kielce – Busko-Zdrój, Piła – Chojnice – Tczew, Suwałki – Olecko – Ełk, Łomża – Ostrołęka.

Co oznaczają scenariusze?

Autorzy rozporządzenia wyjaśnili, co oznacza przypisanie poszczególnych tras do scenariusza naturalnego, podstawowego i pożądanego. W scenariuszu naturalnym przyjęto, że oferta przewozowa w zakresie przewozów międzywojewódzkich pozostanie na poziomie liczby połączeń z rozkładu jazdy 2015/2016. Oferta zmieni się jedynie ze względu na stan infrastruktury (poprawa stanu technicznego linii kolejowych, rewitalizacja obiektów dworcowych) oraz stanu taboru. Zmiana liczby pasażerów będzie wynikała jedynie z „naturalnych” zjawisk, takich jak zmiany demograficzne i rozwój gospodarczy.

W scenariuszu podstawowym przyjęto, że oferta przewozowa w zakresie przewozów międzywojewódzkich zostanie zmodyfikowana, poprzez uzupełnienie siatki połączeń o najważniejsze brakujące połączenia, biorąc pod uwagę wymienione przesłanki dotyczące demografii oraz występujących obecnie potoków samochodów osobowych i oferty transportu autobusowego. Brano pod uwagę przede wszystkim połączenia pomiędzy dużymi miastami, z obsługą możliwie dużej liczby miast średnich.

Oprócz tego oferta przewozowa zmieni się ze względu na poprawę stanu infrastruktury (poprawa stanu technicznego linii kolejowych, rewitalizacja obiektów dworcowych według aktualnie obowiązujących planów inwestycyjnych) oraz stanu taboru (plany przewoźnika). Jak zaznaczają autorzy, ograniczeniem scenariusza podstawowego jest to, że dodatkowe połączenia zaplanowano tylko tam, gdzie istnieje lub będzie istnieć w przewidzianej aktualnymi planami inwestycyjnymi przyszłości, odpowiedniej jakości infrastruktura kolejowa. Zaplanowana sieć przewozów zakłada obecnie przewidziany poziom rekompensaty dla przewoźnika, a zwiększenie (w stosunku do rozkładu jazdy 2015/2016) pracy eksploatacyjnej założono w ramach tej rekompensaty.

W scenariuszu pożądanym przyjęto, że oferta przewozowa powinna być rozszerzona ponad scenariusz podstawowy w sposób zapewniający obsługę jak największej liczby ludności. Nowe, dodatkowe, trasy zostały dobrane tak, aby obsługiwana była większość powiatów, które posiadają sieć kolejową przebiegającą przez obszary o odpowiednim potencjale demograficznym, przez co ministerstwo rozumie dodatkową obsługę możliwie dużej liczby miast średnich, również przez połączenia dedykowane tym miastom (na poziomie minimum 2 par połączeń codziennych). W dokumencie założono też, że pewne istotne z punktu widzenia spójności sieci kolejowej odcinki linii, na których zaplanowano przewozy, zostaną przywrócone do odpowiedniego stanu technicznego w ramach działań własnych zarządcy infrastruktury. MIB zakłada możliwość tymczasowego zwiększenia rekompensaty dla przewoźnika w początkowym okresie funkcjonowania tej oferty, która zmniejszy się wraz ze wzrostem liczby korzystających z usług kolei.

Mapa podsumowująca założenia dokumentu (źródło: MIB).
(źródło: rynek-kolejowy.pl)


 
PKP Intercity analizuje

O odniesienie się do planów ministerstwa poprosiliśmy państwowego przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity. To naturalny "adresat" niniejszego rozporządzenia, niemniej w kontekście IV Pakietu Kolejowego nie jest powiedziane, że jedyny. Przewoźnik wstrzymuje się od określenia, które z wymienionych wyżej relacji będą traktowane priorytetowo. Jak wiadomo, celem dokumentu jest nie tylko stworzenie nowych możliwości dla zwiększenia terytorialnego zasięgu oferty połączeń PKP Intercity. To również określenie kierunku rozbudowy oferty na już istniejących relacjach. Choć jak wiadomo, nie odbędzie się to bez zwiększenia możliwości infrastrukturalnych, taborowych i finansowych spółki. W przypadku tych ostatnich niezbędne będzie zaangażowanie ze strony rządu.

– W nowelizacji rozporządzenia wskazane zostały trasy, po których mógłby odbywać się ruch pociągów dalekobieżnych. Dokument daje możliwość większej swobody w projektowaniu rozkładu jazdy. Jednak uruchomienie pociągów na nowych trasach związane jest m.in. z dostępnością infrastruktury czy taboru. Jesteśmy cały czas w kontakcie z zarządcą infrastruktury i na bieżąco analizujemy możliwości wprowadzenia nowych połączeń do rozkładu – powiedział Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity.