Popieramy postulaty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów!

Popieramy postulaty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera postulaty protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nie zgadzamy się z tym, aby dla matek i ojców niepełnosprawnych dzieci bez względu na wiek, brakowało pieniędzy w budżecie, podczas, gdy nie brakuje ich na inne wydatki publiczne.

Uważamy, że obecnie obowiązujące wysokości świadczeń na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie pozwalają na godne życie rodzin, jak też na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych tej grupy społecznej. Zbyt powolne tempo wzrostu świadczeń pielęgnacyjnych, rzadko podnoszone kryteria dochodowe w systemie świadczeń rodzinnych wobec rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi czy niedofinansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze – to tylko wybrane obszary, na które od lat wskazujemy jako konieczne do zmian.

OPZZ przypomina, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów było jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest czas na realizację tych obietnic!

Z przykrością przyjmujemy fakt podzielenia środowiska osób niepełnosprawnych, a zaostrzony dyskurs publiczny i medialny, którego jesteśmy wszyscy świadkami w ostatnich dniach, nie służy dialogowi i wypracowaniu racjonalnych rozwiązań systemowych.

Apelujemy do strony rządowej o konstruktywny dialog, także z opozycją i pilne rozwiązanie narastającego konfliktu, poprzez rozpoczęcie prac legislacyjnych, zarówno nad doraźnymi, jak i systemowymi rozwiązaniami ustawowymi regulującymi wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Przewodniczący OPZZ, Jan Guz