Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19.

2021/0437 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/1429 w odniesieniu do czasu trwania okresu odniesienia do celów stosowania środków tymczasowych dotyczących pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego spadku ruchu kolejowego ze względu na znaczny spadek popytu. Miało to istotny wpływ na przedsiębiorstwa kolejowe.

(2)       Okoliczności te wykraczają poza możliwości kontroli ze strony przedsiębiorstw kolejowych, które wciąż borykają się ze znacznymi problemami z płynnością, poważnymi stratami, a w niektórych przypadkach są zagrożone niewypłacalnością.

(3)       Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz aby udzielić wsparcia przedsiębiorstwom kolejowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429[3] umożliwiono państwom członkowskim zezwolenie zarządcom infrastruktury na obniżenie, uchylenie lub odroczenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Możliwość tę przyznano na okres odniesienia od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie przedłużono ją rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1061[4] do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja nie jest już uprawniona do dalszego przedłużania tego okresu odniesienia.

(4)       Pandemia COVID-19 nadal trwa, a pojawienie się bardzo zaraźliwych i nieprzewidywalnych wariantów, takich jak wariant omikron wirusa wywołującego COVID-19, powoduje niepewność co do przyszłości i ryzyka nowych środków ograniczających.

(5)       Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na ruch kolejowy utrzymuje się i możliwe jest, że przedsiębiorstwa kolejowe będą nadal odczuwały jej skutki, w zależności od przyszłego jej rozwoju. Aby odpowiedzieć na pilne potrzeby przedmiotowego sektora, okres odniesienia określony w rozporządzeniu (UE) 2020/1429 należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2022 r.

(6)       Nieprzewidywalny rozwój pandemii COVID-19, nagłe pojawienie się nowych wariantów oraz potrzeba oceny ich wpływu na sektor kolejowy wymagają szybkiej i elastycznej reakcji regulacyjnej. Aby uniknąć luki w reagowaniu na obecną sytuację, należy zapewnić ciągłość stosowania środków po dniu 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na charakter środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu stosowanie z mocą wsteczną wspomnianego przedłużenia okresu odniesienia nie będzie skutkować naruszeniem uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych osób.

(7)       Komisja powinna stale analizować skutki gospodarcze epidemii COVID-19 dla sektora kolejowego, a Unia powinna być w stanie bez zbędnej zwłoki przedłużyć okres stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli niekorzystne warunki będą się utrzymywać. Obowiązywanie przekazania uprawnień powierzonego na mocy rozporządzenia (UE) 2020/1429 należy przedłużyć, na tych samych warunkach, do dnia 31 grudnia 2023 r.

(8)       Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie przedłużenie stosowania tymczasowych zasad dotyczących pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej ustanowionych w odpowiedzi na nagłą sytuację wywołaną epidemią COVID-19, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki działania możliwe jest lepsze osiągnięcie tego celu na poziomie Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(9)       Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2020/1429.

(10)     Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie pilnym, następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2020/1429

W rozporządzeniu (UE) 2020/1429 wprowadza się następujące zmiany:

1)           art. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ma ono zastosowanie do użytkowania infrastruktury kolejowej w kolejowych przewozach krajowych i międzynarodowych, objętego zakresem tej dyrektywy, w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. (»okres odniesienia«).”;

2)           art. 5 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Każda taka zmiana może przedłużyć okres odniesienia maksymalnie o sześć miesięcy, a okres odniesienia nie może zostać przedłużony poza dzień 31 grudnia 2023 r.”;

3)           art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący[1]              Opinia z dnia [do uaktualnienia w ostatecznej wersji przez PE i Radę] r.


[2]              Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia [do uaktualnienia w ostatecznej wersji przez PE i Radę] r. oraz decyzja Rady z dnia [do uaktualnienia w ostatecznej wersji przez PE i Radę] r.


[3]              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 z dnia 7 października 2020 r. ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz.U. L 333 z 12.10.2020, s. 1).


[4]              Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1061 z dnia 28 czerwca 2021 r. wydłużające okres odniesienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz.U. L 229 z 29.6.2021, s. 1).