Projekt rozwiązań tymczasowych dotyczących m.in. wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników (art. 229 Kodeksu pracy). zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej

Projekt rozwiązań tymczasowych dotyczących m.in. wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników (art. 229 Kodeksu pracy). zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej

W dniu 26 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający na czas zagrożenia epidemicznego COVID-19 rozwiązania tymczasowe dotyczące m.in. wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników (art. 229 Kodeksu pracy).
Poniżej przedstawiamy założenia zmian zawartych w ww. ustawie:

 zawiesza się przeprowadzanie badań okresowych, ponadto w sytuacji, gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.), ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

 po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia jego odwołania;

 nie zawiesza się przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych, z tym że w przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (tj. lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz; to badanie można przeprowadzić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Projekt ustawy zawierający powyżej omówione rozwiązania został w dniu 26 marca br. przesłany do Sejmu. Prace w Sejmie nad tym projektem zaczną się już w dniu 27 marca br. Projekt ustawy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustawprzeslane-... a także na stronie internetowej Sejmu w zakładce „Prace Sejmu” (druk nr 299).

Na podstawie aktualnie dostępnych informacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest w stanie określić końcowego brzmienia przepisów w ww. zakresie. Prosimy śledzić prace nad tym projektem na stronach internetowych Sejmu RP.