Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się w dniu 12 października 2020 roku projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Wnioskodawcą jest minister infrastruktury, zaś proponowany projekt ma zmienić dotychczasowe przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Celem projektowanej ustawy o czasie pracy maszynistów jest uregulowanie, w odrębnym akcie prawnym, jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków pracodawców i podmiotów korzystających z pracy lub usług maszynistów w celu eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z nieprzestrzegania standardów prawa pracy. Adresatami norm zawartych w przepisach ustawy jest Prezes UTK, a także podmioty zatrudniające bądź korzystające z usług maszynistów, tj. przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic kolejowych, przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej i inne podmioty zatrudniające maszynistów. Ustawa została przygotowana na wzór obowiązującej od 2004 roku ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z przedstawionym projektem ustawa ma określać:
1) czas pracy maszynistów zatrudnionych: a) na podstawie stosunku pracy, b) na innej podstawie niż stosunek pracy;
2) obowiązki pracodawców oraz podmiotów zatrudniających;
3) zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy maszynistów, zwanej dalej "ewidencją", oraz zakres danych gromadzonych w tej ewidencji;
4) zasady nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania czasu pracy maszynistów;
5) przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. Istotne z punktu widzenia wskazanego aktu prawnego jest określenie czasu pracy maszynisty. Rozumie się przez to czas od rozpoczęcia do zakończenia świadczenia pracy, który obejmuje czynności związane z prowadzeniem pojazdu kolejowego. Do czasu pracy maszynisty wlicza się czas przeznaczony na:
1) przyjęcie oraz zdanie pojazdu kolejowego;
2) czynności związane z obsługą pojazdu kolejowego;
3) dojazd do pojazdu kolejowego, jeżeli jego przyjęcie następuje poza stacją macierzystą;
4) powrót do stacji macierzystej po zdaniu pojazdu kolejowego, jeżeli jego zdanie następuje poza stacją macierzystą;
5) badania lekarskie i psychologiczne zlecone przez pracodawcę lub podmiot zatrudniający;
6) szkolenia, egzaminy oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności wymagane do kontynuowania pracy na stanowisku maszynisty;
7) udział w postępowaniu prowadzonym przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, sąd, prokuraturę lub inny organ ochrony prawnej;
8) udział w postępowaniu w sprawie wypadku lub incydentu prowadzonym przez komisję kolejową;
9) udział w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez pracodawcę albo podmiot zatrudniający;
10) udział w kontroli dotyczącej świadczenia pracy przez maszynistę prowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub Państwową Inspekcję Pracy.
Do czasu pracy maszynisty wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca lub podmiot zatrudniający jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy maszynisty wynosi co najmniej 6 godzin. W ustawie określono również zasady liczenia pracy czasu pracy maszynistów zatrudnionych u kilku pracodawców, a także wskazano, że Nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania czasu pracy maszynistów sprawuje Prezes UTK. Cały projekt ustawy można znaleźć tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12339102/12727376/12727377/dokument469340.pdf?fbclid=IwAR0Zq7IXnV-2C8yYLjhrJL9Q-KiUQdODCdGi8sMeysEJktG3MhUjF7iaFro .
Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.