Punktualność przewozów towarowych - pierwszy kwartał 2019 roku

Punktualność przewozów towarowych - pierwszy kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale 2019 r. punktualność kolejowych przewozów towarowych przekroczyła 41%. W tym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili blisko 114 tysięcy pociągów. Od 2019 r. dane o opóźnieniach są prezentowane według zmienionej metodyki liczenia punktualności mającej na celu ujednolicenie udostępnianych danych.


Najwyższy współczynnik punktualności pociągów towarowych w pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano w marcu – 42,30%. W styczniu oraz lutym współczynnik ten wyniósł odpowiednio 38,76% oraz 42,29%. Najwięcej pociągów uruchomiono w marcu – 40 678. W styczniu oraz lutym uruchomiono kolejno 37 026 oraz 35 953 pociągów.

W pierwszym kwartale uruchomiono 113 657 pociągów towarowych z czego 69 817 pociągów było opóźnionych. Wśród wszystkich opóźnionych pociągów w I kwartale 2019 r. 75,5% (52 700 pociągów) stanowiły pociągi, których opóźnienie przekroczyło 120 minut. Średni czas opóźnień pociągów towarowych wyniósł 361 minut. Odwołano 9 586 pociągów (istotny spadek w porównaniu do IV kwartału 2018 r., w którym odwołano aż 26 379 pociągów).

Wraz z publikacją danych o punktualności przewozów kolejowych za pierwszy kwartał 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego zmodyfikował zakres i sposób prezentacji danych. Zmiany objęły również sposób liczenia punktualności. Do tej pory wszystkie pociągi towarowe przybywające do stacji końcowej po czasie rozkładowym były brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika punktualności na przybyciu. Obecnie wprowadzony został próg punktualności wynoszący 15 minut i 59 sekund. Metoda ta jest zgodna ze sposobem stosowanym przy rozliczeniach rekompensaty za opóźnienia pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, a przewoźnikami. Zmiana metody kalkulacji opóźnień ma również na celu ujednolicenie danych zbieranych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej (podobne zasady obliczeń stosowane są m.in. w zakresie raportu Railway Market Monitoring opartego na danych państw Unii Europejskiej).

Publikowane dane obejmują statystyki punktualności towarowej: udział punktualnych pociągów w ogólnej liczbie uruchomionych pociągów towarowych, liczbę pociągów punktualnych oraz opóźnionych, poziom punktualności w podziale na przewozy krajowe oraz międzynarodowe, a także liczbę pociągów odwołanych. Nowością jest uszczegółowienie statystyk. Do tej pory statystyki kwartalne przedstawiały informację sumaryczną dla całego kwartału. Po zmianie publikujemy dane osobno dla każdego miesiąca. Pozwala to precyzyjniej określić, w których miesiącach dostrzegalna jest poprawa punktualności.

Nowa metoda prezentacji danych wykorzystuje technologię Power BI, pozwalając na lepszą wizualizację danych oraz samodzielną modyfikację ich zakresu. Informacje przedstawione na interaktywnych wykresach są łatwe do odczytania, a ich zakres można zwężać lub poszerzać w zależności od potrzeb. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania danych w formie arkusza kalkulacyjnego.
(źródło: utk.gov.pl)