UWAGA - Partia .Nowoczesna chce likwidacji związków zawodowych

UWAGA - Partia .Nowoczesna chce likwidacji związków zawodowych

Prezydium Forum Związków Zawodowych z niepokojem obserwuje sposób w jaki działacze partii
.Nowoczesna  odnoszą  się  do  kwestii  funkcjonowania  związków  zawodowych.  Proponowane
zmiany zostały przez Naszą Centralę dogłębnie przeanalizowane.
Projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy umieszczony na
stronie internetowej Nowoczesna.pl zakłada między innymi:
obowiązek  wskazania  w  statucie  organizacji  związkowej  źródła  finansowania
działalności  związku,  sposób  ustanawiania  i  zbierania  składek  członkowskich  oraz
zasady prowadzenia gospodarki finansowej związku – art. 13 pkt 10 ustawy;
odebranie  prawa  do  wynagrodzenia  z  tytułu  stosunku  pracy  pracownikowi
zwolnionemu  od  pracy  zawodowej  na  czas  niezbędny  do  wykonania  doraźnej
czynności  wynikającej  z  jego  funkcji  związkowej  w  zakładzie  pracy  i  poza  nim  –
odpowiednio art. 32 ust. 3 oraz art. 25 ust. 2 ustawy;
odebranie  organizacjom  związkowym  prawa  do  pomieszczeń  na  działalność
związkową – art. 33 ustawy;
odebranie  organizacjom  związkowym  prawa  żądania  od  pracodawcy  pobierania
składek związkowych od pracowników – art. 331 ustawy;
odebrania  prawa  do  wynagrodzenia  pracownikom  pełniącym  funkcję
w międzyzakładowej organizacji związkowej – art. 341 ustawy;
wprowadzenie jawności gospodarki finansowej związków zawodowych i podawanie
sprawozdań finansowych do publicznej działalności poprzez umieszczenie na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy – dodany
rozdział 4a (art. 343 i art. 344 ustawy)
Obowiązek  równego  ponoszenia  przez  pracodawcę  i  zakładową  organizację
związkową  kosztów  związanych  z  działalnością  na  terenie  zakładu  pracy  komisji
pojednawczej  wraz  z  równowartością  utraconego  wynagrodzenia  za  czas
nieprzepracowany  przez  pracownika  w  związku  z  udziałem  w  postępowaniu
pojednawczym – art. 258 § 2 Kodeksu pracy.
STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
NA TEMAT PROJEKTU ZMIANY USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCHPostulowane  przez  formację  Ryszarda  Petru  propozycje,  będą  nieść  za  sobą  następujące
skutki:
Po pierwsze – dotychczasowe zapisy w art. 13 ustawy, w sposób wystarczający wskazują w jaki
sposób  związki  zawodowe  mogą  być  finansowane.  Wprowadzenie  zmian  autorstwa
.Nowoczesnej nie wpłynie na polepszenie przejrzystość stanu finansów związków zawodowych,
gdyż  rachunkowość  prowadzona  jest  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  ustawy
o  rachunkowości.  Jednakże  zwrócić  należy  uwagę  na  fakt,  że  ustalenie  zasad  gospodarki
finansowej  są  wyłączną  kompetencją  właściwego  podmiotu  i  nie  wymaga  to  uregulowania
ustawowego.
Po drugie – zakładowe organizacje związkowe na szczeblu zakładu pracy są niejednokrotnie
jedyną  instytucją,  która  „walczy”  o  prawa  i  godność  pracowników.  Obecne  zapisy
art.  25  i  31  ustawy  w  sposób  wystarczający  regulują  kwestię  zwolnienia  pracownika  do
dokonania  doraźnej  czynności  wynikającej  z  jego  funkcji.  Wprowadzenie  zapisu  autorstwa
.Nowoczesnej  spowoduje  brak  wynagrodzenia  dla  pracownika,  który  w    podczas  takiej
„doraźnej czynności” negocjuje między innymi o godziwe wynagrodzenie nie tylko dla członków
związku, ale dla wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
Po trzecie – odebranie zakładowym/międzyzakładowym organizacjom związkowym prawa do
pomieszczenia na terenie zakładu pracy spowoduje, że tego typu spotkania będą odbywać się
w miejscach bliżej nieokreślonych. Ze względu na ograniczone środki finansowe uniemożliwi to
pracownikom udziału w spotkaniach, a wszelkie ewentualne posiedzenia poza zakładem pracy
narażą pracowników na dodatkowe koszty.
Po  czwarte  –  działalność  finansowa  związków  zawodowych  podlega  kontroli  zarówno  ze
strony organów statutowych, ale również organów podatkowych. Brak jest więc podstaw do
tego, aby sprawozdania finansowe były podawane do publicznej wiadomości. Chyba, że tego
typu dane, o stanie finansów poszczególnych organizacji zakładowych mają być podane do
wiadomości pracodawców?
W demokracji liberalnej rolą państwa jest wspieranie dialogu społecznego. Dbałość o prawa
pracownicze,  wrażliwość  na  prawa  człowieka  to  postawy,  które  powinny  być  absolutnie
oczywiste dla partii, która na swoich sztandarach niesie hasła o nowoczesności i innowacyjnej
gospodarce. Z przykrością czyta się kolejne wypowiedzi liderów .Nowoczesnej, którzy absolutnie
nie mają pojęcia o esencji działalności związkowej. Do projektu ustawy autorstwa .Nowoczesnej
trudno  jest  podejść  w  sposób  umiarkowany,  bo  intencje,  które  z  niej  płyną  są  radykalne
i zaburzają swego rodzaju równowagę budowaną przez ponad dwie dekady - zarówno przez
związkowców, polityków, a także pracodawców. Co  więcej,  projekt  ten  oparty  jest  o  paradygmat,  że  im  silniejsze  związki  zawodowe  tym
gospodarka  słabiej  się  rozwija.  Owszem,  jako  Forum  Związków  Zawodowych  zdajemy  sobie
sprawę ze stereotypów, które niszczą wizerunek związkowców i oddalają je od opinii publicznej.
Jesteśmy  świadomi  tego,  że  część  społeczeństwa,  szczególnie  ta  młodsza,  wychowana
w  neoliberalnej  rzeczywistości  potępia  działalność  związkową,  często  nie  mając  styczności
z tragiczną codziennością poszczególnych grup zawodowych. Czytając projekt .Nowoczesnej ze
smutkiem można stwierdzić, że partia ta postanowiła zbić kapitał polityczny na stereotypach,
lękach i populizmie, z którymi tak zaciekle walczyła podczas kampanii wyborczej do Sejmu.
Spadek  uzwiązkowienia  nie  spowoduje,  że  gospodarka  będzie  się  rozwijać  w  sposób
nowoczesny. Polska jest dziś państwem konkurencyjnym tylko wtedy, gdy może zaoferować niższe
koszty pracy. Skutki płynące z realizacji projektu formacji Ryszarda Petru będą jedynie ten stan
odtwarzać i pogłębiać. Spadnie również jakość świadczonych usług przez poszczególne grupy
zawodowe.
Przez ostatnie ćwierćwiecze jako gospodarka odnieśliśmy ogromny sukces - to właśnie Polska,
jako jedyne państwo w Europie w czasie kryzysu zanotowała wzrost PKB. Problem jednak polega
na tym, że miliony Polek i Polaków, którzy na ten sukces pracowali, nie odczuli realnej poprawy
jakości życia, między innymi ze względu na niską jakość dialogu społecznego. Cios zadany
związkom zawodowym to cios w miliony pracowników, którzy będą wyzyskiwani i stracą jedynego
reprezentanta - zarówno na poziomie organizacji zakładowej jak i na szczeblu krajowym.
Idealne państwo to takie, w którym nie potrzeba związków zawodowych, bo prawa pracownicze
są szanowane, a ludzie pracy traktowani są z godnością  przez państwo i pracodawców. Projekt
.Nowoczesnej utwierdza nas w przekonaniu, że jako Forum Związków Zawodowych mamy jeszcze
bardzo dużo do zrobienia.
Z wyrazami szacunku,
Prezydium Forum Związków Zawodowych