Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

BADANIA OKRESOWE

Prypominamy, że ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Rozwiązanie dotyczy wszystkich branż i obejmie również pracowników kolei. Na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszone jest wykonywanie badań okresowych, w szczególności badań lekarskich i psychologicznych maszynistów. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez nowelizację specustawy dotyczącej zapobieganiu COVID-19.

Znowelizowana specustawa (art. 31m) przedłuża ważność badań okresowych wszystkich pracowników (czyli dotyczy to również stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego). Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone powyżej lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zawieszenie konieczności wykonywania badań okresowych

Nowelizacja specustawy (art. 12a) przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się wykonywanie badań okresowych. Dotyczy to także okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych, które zobowiązani są wykonywać maszyniści (art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym).

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie wykonać badania okresowe. Ustawa przewiduje na to czas nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale uwzględnienia możliwość wykonywania ich w innym trybie. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 2 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, art. 2 pkt 6 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone zostały badana okresowe pracowników. Ma to duże znaczenie dla funkcjonowania kolei. Ważne badania okresowe są szczególnie istotne na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Podstawa prawna:


BADANIA WSTĘPNE I KONTROLNE

Specustawa dotycząca COVID-19 nie przewiduje zawieszenia badań wstępnych i kontrolnych po dłuższej nieobecności w pracy. Możliwe jest ich przeprowadzenie w innym trybie – w razie konieczności przez innego lekarza lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH W KOLEJOWEJ MEDYCYNIE PRACY

Od 3 kwietnia Kolejowa Medycyna Pracy będzie przeprowadzać badania występne i kontrolne po 30-dniowej niezdolności do pracy. Możliwe one będą w 26 punktach badań i przychodniach. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez pracodawcę. Termin badań kontrolnych pracodawca powinien uzgodnić z wybraną komórką organizacyjną, a badania wstępne z dyrekcją Kolejowej Medycyny Pracy.

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje, że przeprowadzenie badań wstępnych i kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, możliwe jest po wcześniejszym umówieniu w lokalizacjach:

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Punkt Badań Profilaktycznych, Biała Podlaska, ul. Kościuszki 16
 5. Punkt Badań Profilaktycznych, Terespol, ul. Stacyjna 2
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 7. Punkt Badan Profilaktycznych, Zamość, ul. Szczebrzeska 11i
 8. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 10. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 11. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 12. Punkt Badań Profilaktycznych, Przemyśl, ul. Sportowa 6
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Częstochowa, Al. Wolności 46
 15. Punkt Badan Profilaktycznych, Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 18
 16. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 17. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1
 18. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 28c
 19. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 20. Punkt Badań Profilaktycznych, Kluczbork, ul. Grunwaldzka 18
 21. Punkt Badań Profilaktycznych, Kłodzko, ul. Łużycka 9
 22. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 23. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Zielona Góra, ul. Dworcowa 32c
 24. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27
 25. Punkt Badań Profilaktycznych, Pila, ul. Żeromskiego 7
 26. Punkt Badań Profilaktycznych, Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 4

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z daną komórką organizacyjną i potwierdzeniu z działem kadrowym pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego pracownika.

W odniesieniu do pełnych badań wstępnych uzgodnienia terminów badań z centralnymi działami kadrowymi poszczególnych pracodawców będą się odbywać wyłącznie na poziomie Dyrekcji Kolejowej Medycyny Pracy (e-mail: kmp.dyrekcja@pkp.pl), a informacje o uzgodnieniach będą przekazywane przez Dyrekcję do wybranych komórek organizacyjnych na terenie kraju, w których będzie możliwe wykonanie tych badań w ciągu jednego dnia.

Kolejowa Medycyna Pracy zastrzega, że wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych w poszczególnych miastach można uzyskać na stronie internetowej PKP S.A., w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 oraz drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl