Wystąpienie FZZMK do Prezesa Spółki Przewozy Regionalne w sprawie zmiany systemu wynagrodzenia pracowników

Wystąpienie FZZMK do Prezesa Spółki Przewozy Regionalne w sprawie zmiany systemu wynagrodzenia pracowników

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych na spotkaniu w dniu 25 września 2018 r. dotyczącym oceny realizacji Programu Dobrowolnych Odejść podniosła kwestię dotyczącą przebudowy obowiązującego w spółce systemu wynagrodzeń . Jednak z uwagi na przyjętą przez obecny Zarząd zasadę nie podejmowania rozmów z partnerami społecznymi na tematy nie będące w agendzie konkretnego spotkania, FZZMK wnosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi na niżej opisane zagadnienie.

Obecnie stosowany w spółce system wynagrodzeń pracowników oparty jest o niskie wynagrodzenie zasadnicze i rozbudowaną sieć pozostałych składników, dodatków, mających bezpośredni wpływ na wysokość globalnego wynagrodzenia pracowników . Jednym z takich składników radykalnie determinujących wysokość wynagrodzenia jest dodatek za przepracowane godziny nadliczbowe . W tej sytuacji oczywistym jest, że pracownicy upatrując jedyną szansę na zwiększenie swojego wynagrodzenie zmuszeni są do podejmowania pracy ponad ustalone normy, co w perspektywie długofalowej może mieć fatalne skutki tym bardziej, że pracodawcy coraz częściej podnoszą limity godzin nadliczbowych .

Może się także okazać, że w związku z implementacją IV pakietu kolejowego który stworzy możliwość wolnego dostępu do torów przewoźnikom z krajów członkowskich UE  praca przewozowa zostanie zmniejszona co spowoduje, że pracownicy pozostaną z wynagrodzeniem opartym głównie o niskie wynagrodzenie zasadnicze. To z kolei może spowodować trudności zatrudnieniowe na kluczowych stanowiskach.

Ponadto w obecnej sytuacji panującej na rynku pracy pozyskanie pracownika i oferowanie mu wynagrodzenie opartego właściwie tylko o ten element stanowi nie lada wyzwanie. Pracodawcy pozyskując nowego pracownika ustalają jego wynagrodzenie zasadnicze na poziomie o wiele wyższym niż wynagrodzenie pracownika z kilku dziesięcioletnim stażem co w sposób oczywisty rodzi konflikty i w żaden sposób nie sprzyja realizacji zadań.

Zdaniem naszej organizacji koniecznym staje się podjęcie w trybie pilnym prac nad przebudową systemu wynagradzania , systemu zbudowanego w oparciu o strukturę tak prostą i przejrzystą jak to tylko możliwe, której główny element stanowić będzie wysokie wynagrodzenie zasadnicze .

Jednak by tego dokonać potrzeba woli stron. FZZMK ze swojej strony deklaruje gotowość do podjęcia rozmów w wyżej opisanej sprawie.