Zarząd PKP CARGO kwestionuje legalność strajku

Zarząd PKP CARGO kwestionuje legalność strajku

Zgodnie z opiniami prawnymi, którymi dysponuje Zarząd PKP Cargo, kwestia legalności strajku dotyczy m.in. ważności referendum strajkowego przeprowadzonego w sierpniu tego roku. Dlatego w poniedziałek 2 listopada zostały złożone stosowne pozwy, kwestionujące zgodność zapowiedzianego strajku z zapisami ustawy z 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. PKP Cargo wniosło o zakaz prowadzenia akcji strajkowej do czasu rozstrzygnięcia zasadności pozwów przez sąd.

Jak tłumaczy spółka, powodem złożenia pozwów jest niezgodny z prawem sposób prowadzenia sporu zbiorowego przez organizacje związkowe, w tym m.in.: brak wyczerpania przesłanek określonych o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do prowadzenia zgodnego z prawem sporu oraz brak przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego.

Zgodnie z przepisami prawa wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.