Zeznanie CIT-8 w wersji papierowej. Już jest taka możliwość!

Zeznanie CIT-8 w wersji papierowej. Już jest taka możliwość!

Dzięki determinacji OPZZ niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 
w tym część związków zawodowych, mogą złożyć zeznanie CIT-8 w wersji papierowej. Stosowna ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie pod koniec października br. Kolejny raz udało nam się wprowadzić w życie korzystne dla związków zawodowych przepisy.

Warto przypomnieć, że do 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe przekazywały fiskusowi zeznanie podatkowe CIT-8 w wersji papierowej. Tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które wprowadziły obowiązek składania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od ich wielkości i zakresu działania, zeznania podatkowego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Tym samym związki zawodowe, aby złożyć zeznanie podatkowe musiały zakupić elektroniczny podpis kwalifikowany lub też skorzystać z usług biura rachunkowego. Takie rozwiązanie narażało organizacje związkowe na znaczne koszty finansowe, niewspółmiernie wysokie do osiąganych dochodów,i negatywnie wpływało na zakres prowadzonej działalności statutowej. Dlatego OPZZ, na początku roku,zwróciło się do ministra finansów z wnioskiem o pilną zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przywróciłaby możliwość składania rocznego zeznania podatkowego na formularzu CIT-8 w wersji papierowej.

W udzielonej OPZZ odpowiedzi minister finansów zadeklarował podjęcie działań, które ułatwią podatnikom, w tym związkom zawodowym, składanie deklaracji podatkowych. Najpierw usprawniono korzystanie z bezpłatnego profilu zaufanego i przedłużono termin składania zeznania CIT-8 do końca października 2019 r. a następnie zaproponowano zmianę restrykcyjnych przepisów prawa, poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą niedawno podpisał Prezydent RP.

Dzięki wprowadzonym zmianom przywrócono możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwość taka dotyczy tych podatników podatku CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Wprowadzane rozwiązanie jest zatem korzystne dla podatników, którzy nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1978) zmieniający art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

 

Warszawa, 14 listopada 2019 r.

Sporządził: Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ