Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

W dniu 25 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Po ponad 3 latach od wygrania przez OPZZ sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, w życie wreszcie wejdą zmiany pozwalające wszystkim osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, tworzyć związki zawodowe i przystępować do nich. Setki tysięcy osób w Polsce, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych będzie miało prawo skuteczniejszej obrony swoich praw i interesów, co z pewnością wpłynie na podwyższenie standardów i warunków wykonywanej pracy.

Wśród pozostałych najważniejszych zmian w ustawie, należy wskazać:

  • wprowadzenie mechanizmów ochronnych na wypadek nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej,
  • możliwość uwzględnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w liczbie osób warunkujących uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej,  o ile osoby te świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz danego pracodawcy,
  • nowe zasady w zakresie obowiązku informacyjnego zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy o liczbie członków – co 6 miesięcy, w terminie do 10 lipca i do 10 stycznia,
  • podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych: 8% (dla organizacji zakładowych przynależących do reprezentatywnych central związkowych) oraz 15% (dla pozostałych organizacji związkowych),
  • uwzględnianie danej osoby na rzecz uprawnień tylko jednej - wskazanej przez tą osobę - zakładowej organizacji związkowej,
  • wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,
  • wprowadzenie terminów na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej na zwolnienie chronionego działacza związkowego,
  • wskazanie przykładowego katalogu informacji udzielanych przez pracodawcę na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Istotną zmianą jest także dodanie do ustawy o związkach zawodowych przepisu umożliwiającego dotowanie z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku (wyjątek: art. 1 pkt 14 w zakresie art. 253 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia).