Zmienią się zasady wybierania pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Zmienią się zasady wybierania pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, która zakłada m.in. zmianę zasad wyboru przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

"Ustawa ma na celu zmianę zasad dokonywania wyboru przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W związku z tym, wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wskazujące, iż osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego będą zwolnione z wymogu posiadania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymogu posiadania wykształcenia wyższego czy wymogu zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej. Ponadto, wobec osób wybranych przez pracowników do organu nadzorczego nie będzie obowiązywał zakaz pozostawania w stosunku pracy czy świadczenia usług na podstawie innego stosunku prawnego odnośnie spółki, w której mają być one powołane do rady nadzorczej oraz jej spółek zależnych. Przyjęto również, iż pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej nie stanowi wykonywania zajęć uniemożliwiających bycie członkiem rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie. Konsekwentnie, w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników zostały wprowadzone zmiany mające na celu rozszerzenie udziału pracowników przy wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych spółek powstałych w wyniku komercjalizacji i działających w ramach grupy kapitałowej jako jednostki dominujące. Ustawa wprowadza zasadę, iż uprawnienia pracownicze dotyczące wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki będącej jednostką dominującą będą przysługiwały również pracownikom jej spółek zależnych, podano również.

Przepisy przejściowe ustawy przewidują, że spółki, które w dniu jej wejścia w życie wchodzą w skład grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników i są zobowiązane do stosowania nowych regulacji dotyczących określenia grup pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej, mają obowiązek dokonania zmian w swoich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponadto, nowe regulacje dotyczące określenia grup pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej stosuje się po raz pierwszy po dokonaniu ww. zmian w statutach i innych aktach wewnętrznych spółek, które w dniu wejścia w życie ustawy wchodzą w skład grupy kapitałowej, czytamy także.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.