Przewozy Regionalne na celowniku Komisji Europejskiej

Przewozy Regionalne na celowniku Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące pomocy publicznej, która została przyznana Przewozom Regionalnym w 2015 r. Spółka uspokaja w specjalnym komunikacie, który otrzymała także redakcja Business Insider Polska.

Wątpliwości Komisji budzi fakt, że przewoźnik otrzymał już w przeszłości pomoc państwa.

Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz na 10 lat. Jak tłumaczy Komisja Europejska, "chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której podupadające firmy, zamiast poprawić wyniki i konkurować na rynku dzięki swoim atutom, będą wykorzystywać wsparcie publiczne do utrzymania się na rynku".

Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager powiedziała:

Spółka Przewozy Regionalne korzystała już w przeszłości z pomocy państwa. Musimy ocenić, czy przyznana pomoc jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa i zadbać o to, by wsparcie publiczne nie prowadziło do zakłóceń konkurencji na rynku kolejowym.

Czym zajmie się Komisja Europejska?

Komisja przypomniała, że we wrześniu 2015 r. Polska poinformowała ją, że Przewozy Regionalne otrzymały pomoc na restrukturyzację o wartości 770 mln zł (ok. 181 mln euro). Po wstępnej ocenie, KE stwierdziała teraz, że Przewozy Regionalne otrzymały już wcześniej pomoc ze strony państwa.

Tematem szczegółowego postępowania wyjaśniającego mają teraz być następujące kwestie:

  • czy udzieloną w przeszłości pomoc państwa należy uznać za pomoc na restrukturyzację, i co za tym idzie, czy pomoc przyznana w 2015 r. jest zgodna z zasadą "pierwszy i ostatni raz"

  • czy zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa Polska zaproponowała odpowiednie środki w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji wywołanych przez pomoc na restrukturyzację

  • czy Przewozy Regionalne w wystarczającym stopniu pokrywają część kosztów restrukturyzacji ze środków własnych.

ARP przejęła udziały w Przewozach Regionalnych

Istniejące od 2001 r. Przewozy Regionalne to największy kolejowy przewoźnik w Polsce z 27-procentowym udziałem w rynku przewozów pasażerskich. Codziennie uruchamia ok. 1800 pociągów. Kursują one przede wszystkim na trasach lokalnych.

Przez lata spółka raczej nie kojarzyła się pozytywnie. Głównie z uwagi na stan taboru i problemy finansowe. Skutek był taki, że w 2015 r. pojawiły się informacje o możliwym bankructwie.

Na ratunek przyszło jednak państwo. 4 listopada 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła większość udziałów w spółce, a pozostała część przypadła samorządom wszystkich województw. A to właśnie z ARP pochodziło wspomniane dokapitalizowane Przewozów Regionalnych kwotą 770 mln zł. Przewoźnik miał wykorzystać te ieniądze na spłatę długów i sfinansowanie restrukturyzacji.

KOMENTARZ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH

"Kolejny etap działań Komisji Europejskiej

Działania prowadzone przez Komisję Europejską wyjaśniające pomoc na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne, weszły w kolejny etap.

Wszczęcie formalnego postępowania w sprawie udzielonej spółce Przewozy Regionalne pomocy publicznej jest typowym w takich przypadkach etapem procedury prowadzonej przez Komisję Europejską i nie stanowi zaskoczenia dla strony polskiej.

Plan restrukturyzacji Spółki został notyfikowany do Komisji Europejskiej i do chwili obecnej, w ramach toczącego się postępowania wstępnego, prowadzony był dialog z Komisją Europejską w formie kontaktów bezpośrednich oraz wyjaśnień pisemnych. Dotychczas przekazano Komisji Europejskiej szereg dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących kwestii budzących jej wątpliwości, co będzie kontynuowane w kolejnym etapie procedury. Celem postępowania formalnego będzie wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sprawy oraz zapewnienie, adekwatnej do poziomu skomplikowania, transparentności.

Przykładami analogicznego przebiegu procedury notyfikacji pomocy publicznej w sektorze kolejowym są rozstrzygnięte ostatnio przez Komisję Europejską przypadki pomocy udzielonej kolejowym przewoźnikom: bułgarskiemu (sprawa nr SA.31250) oraz greckiemu (sprawa SA.32544).

W toku prowadzonych postępowań Komisja Europejska standardowo zgłosiła wątpliwości dotyczące środków pomocowych i w konsekwencji wszczęła formalne postępowania, ostatecznie zakończone w dniu 16 czerwca 2017 r. pomyślnie dla przewoźników - Komisja wydała pozytywne decyzje uznające udzieloną pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem.

We wrześniu 2015 r. Przewozy Regionalne otrzymały od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pomoc na restrukturyzację w wysokości 770 303 500 zł. na warunkach i w wysokości przewidzianej w planie restrukturyzacji. Pomoc ta jest niezbędna do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych oraz uzyskania przez Spółkę długoterminowej rentowności.

Ze względu na rodzaj udzielonej pomocy, ocena KE będzie prowadzona zasadniczo w oparciu o wytyczne dotyczące pomocy na ratowanie i restrukturyzację, ale nie można wykluczyć zastosowania również innych reguł, ze względu na specyficzny charakter działalności Spółki i sektora kolejowego.

W ramach wszczętego formalnego postępowania KE będzie kontynuowała badanie szczegółowych kwestii związanych z realizacją działań restrukturyzacyjnych naprawą sytuacji finansowej Spółki celem przygotowania jej do konkurowania na rynku. Ponadto badaniem objęte będą kwestie związane z środkami publicznymi otrzymywanymi przez Spółkę w przeszłości oraz sprawa zapewnienia tzw. środków kompensujących (minimalizujących negatywny wpływ pomocy na rynek). Komisja, w ramach wszczętego formalnego postępowania, będzie kontynuowała badanie powyżej wskazanych elementów.

Poprawa sytuacji Spółki jest kluczowa nie tylko dla sytuacji w obszarze transportu publicznego w Polsce, ale również z punktu widzenia realizacji głównych priorytetów UE dotyczących rozwoju regionów i spójności społeczno – gospodarczej. Konsekwentnie realizowany przez Spółkę, będącą od listopada 2015 roku w Grupie ARP, plan restrukturyzacji już przynosi efekty. We wrześniu 2016 roku Spółka pozyskała finansowanie komercyjne od banków w ramach wkładu własnego, na łączną kwotę 629 mln złotych, co umożliwiło jej rozpoczęcie realizacji programu modernizacji taboru. Ponadto osiągnięty w 2016 roku wynik finansowy 51,2 mln zł był wyższy o 7,9 mln zł od założonego w planie restrukturyzacji, a za 2017 rok Spółka prognozuje wypracowanie jeszcze lepszych wyników". (źródło:businessinsider.com.pl)